Registerbeskrivning IDme

1. Den registeransvarige

Consilia Solutions Ab
Pb 173
22101 Mariehamn
018 – 528900

2. Registrets namn

IDme tjänst för nätidentifikation.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Teknisk felutredning.

4. Registrets datainnehåll

  • individualiseringsuppgifterna för logghändelsen
  • tidsmärkning för logghändelsen
  • den som utfört loggtransaktionen och händelseslag
  • logghändelsens uppgifter och slutresultat

5. Regelmässiga datakällor

Logginformation sparas då tjänsten för identifikation används. För uppgifterna har fastställts en förvaringstid på 5 år, varefter de avförs.

6. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter.

7. Principerna för skyddet av registret

ADB-lagrade uppgifter. Registret används endast av den registeransvarige och systemleverantören för tjänsten och finns lagrat på en skyddad nätserver, dit obehöriga inte har tillträde. Uppgifter lämnas inte ut till obehöriga.